UItvoering

We nemen maatregelen in de Eckeltsebeek en een aantal zijbeken om de waterafvoer in de toekomst beter te kunnen beheersen.  Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het herprofileren van watergangen, het herleggen en vergroten van bestaande duikers en het aanbrengen van droogtesturwen. Alle maatregelen hebben tot doel om de afvoer van het water goed te kunnen sturen en om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Planning van de werkzaamheden

De planning van de werkzaamheden is niet alleen afhankelijk van de Ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming en de gerechtelijke procedure, maar ook van de voortgang van de werkzaamheden en het weer. Bij veel neerslag kunnen wij bijvoorbeeld de grondwerkzaamheden niet uitvoeren.

De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit. Dit betekent dat we er naar streven de werkzaamheden per zijbeek uit te voeren. In samenspraak met de omgeving zijn wij in januari 2022 gestart met de werkzaamheden op tracé 4. Dit is de beek nabij de Ceresweg. Aansluitend gaan wij verder bij tracé 6, dat ten noorden van de Bleijenbeek ligt. Afhankelijk van de ontheffing en de uitspraak gaan wij vervolgens verder op tracé 1, 2, 3 en als laatste tracé 5. 

Werkzaamheden per tracé op hoofdlijnen

Tracé 1 Hoogwatergeul

Tracé 1 is de hoogwatergeul die parallel loopt langs de meanderende Eckeltsebeek vanaf Bleijenbeek 10 tot nabij Spitsbrug. We passen het profiel aan door de bodem te verlagen en de geul iets te verbreden. Tevens maken we een schouwpad zodat we de Hoogwatergeul in de toekomst beter kunnen inspecteren en onderhouden. Verder brengen we een geautomatiseerde stuw aan. Dit betekent een beter gereguleerd peilbeheer onder drogere en normale omstandigheden en een versnelde reactie op piekafvoeren (verkorting van de duur van de afvoerpiek).

Tracé 2 Eckeltsebeek (lengte ca. 1650 m)

In dit tracédeel, dat loopt vanaf de Hoogwatergeul tot aan de instroom van de Horsterbeek, verruimen we het beekprofiel. Daarnaast herleggen en vergroten wij een aantal duikers.

Tracé 3 Eckeltsebeek (lengte ca. 2150 m)

Dit betreft het tracé van Eckeltsebeek vanaf de instroom van de Horsterbeek tot aan de Duitse grens. We gaan hier de beek verdiepen. Bruggen en duikers het tracé gaan we reinigen. Tot slot plaatsen we een geautomatiseerde stuw om het water ter plaatse te reguleren.

Tracé 4 Lackbar Cereslossing (lengte ca. 3600 m)

Lackbar Cereslossing is een zijbeek van de Eckeltsebeek en stroomt in de nabijheid van de Cereseweg. Ook op dit tracé verruimen we het profiel, reinigen we de duikers en brengen we een droogtestuw aan om het peil bij lage afvoeren in de Lackbar Cereslossing hoger te houden en zo een verdrogend effect te voorkomen. De droogtestuw is dubbelzijdig kerend waardoor ten tijde van hoogwater in de Eckeltsebeek voorkomen zal worden dat water vanaf de Eckeltsebeek in de Lackbar Cereslossing stroomt. Tevens realiseren we een pompopstelplaats, die ervoor zorgt dat water uit de Lackbar Cereslossing in de Eckeltsebeek wordt gepompt om overlast te voorkomen.

Tracé 5 Horsterbeek (lengte ca. 2700 m)

De Horsterbeek stroomt vanaf de Duitse grens in de Eckeltsebeek. Ter plaatse van de instroom stroomopwaarts verwijderen wij slib en blijven de taludlijnen behouden. Bij het heringerichte deel van de Horsterbeek verdiepen wij daarnaast ook de beek en worden diverse duikers gereinigd.

Tracé 6 Lakeyse Leigraaf (lengte ca. 2250 m)

De Lakeyse Leigraaf is een waterloop die nabij Beekheuvel ontstaat en ter hoogte van de golfbaan Bleijenbeek in de Eckeltsebeek stroom. Slechts een deel van de Lakeyse Leigraaf nemen wij bij dit project onderhanden. Kijk op de kaart welk deel dit is. Vanaf de instroom van de Eckeltsebeek stroomopwaarts verdiepen en verbreden we de bodem zodat we een constant bodemverhang wordt realiseren. De aanwezige duikers leggen we opnieuw in het profiel op hoogte. Hiervoor hergebruiken we, indien mogelijk, de bestaande duikers. Tot slot brengen we ook in deze waterloop een droogtestuw aan.

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen