Herinrichting Geleenbeek Daniken

Sinds 2009 werkt Waterschap Limburg samen met gemeenten aan de ontwikkeling en herinrichting van het Geleenbeekdal van de bron in Benzenrade tot in Sittard. Onder de noemer ‘Corio Glana highlights’ is een aantal delen van het Geleenbeekdal inmiddels aangepast. Nu de beurt aan highlight 16 en 17.

Deze highlights liggen in Daniken. De opgave gaat over het gebied van de Biesenweg tot de Beekstraat in Geleen.

Welke doelen willen we bereiken?   

Samen met gemeente Sittard-Geleen wil Waterschap Limburg de wateroverlast in Daniken verminderen. Verder willen we de Geleenbeek zo natuurlijk mogelijk inrichten. Hierbij is het belangrijk dat de planten en dieren in het gebied meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen in het beekdal. Met deze ontwikkeling willen we voldoen we aan de ecologische eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierbij streven we naar het beschermingsniveau T=25. Dit betekent dat de kans op wateroverlast gemiddeld 1 keer in de 25 jaar mag zijn. 

Wat gaan we doen? 

  • Wateroverlast zo veel mogelijk beperken en de beek klimaatrobuust maken;
  • Het beekdal zo goed mogelijk benutten voor het opslaan van water om bij te dragen aan het beperken van wateroverlast;
  • De Geleenbeek natuurlijker inrichten;
  • De Geleenbeek zo inrichten dat deze toegankelijk is voor vissen, zodat ze via deze beek van de ene naar de andere plek kunnen komen. Deze verplaatsing wordt ook wel vismigratie genoemd;
  • De kansen van kwelgebieden in het beekdal benutten voor planten en dieren. Dit zijn gebieden waar grondwater onder druk vanuit de bodem aan de oppervlakte komt;
  • Werken aan schoon water en natuurherstel om te voldoen aan ecologische eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water;
  • Het gebied recreatief aantrekkelijk maken met kansen voor ondernemers en voldoende bereikbaarheid voor bezoekers;
  • De vervuiling vanuit het rioolstelsel op de Geleenbeek verminderen;
  • Invulling geven aan de duurzaamheidsambities van Waterschap Limburg en de gemeente Sittard-Geleen.

Planning 

In het voorjaar van 2022 is gestart met de planuitwerking. In 2022 en het begin van 2023 wordt de omgeving geïnformeerd, halen we wensen op uit deze omgeving, maken we een ontwerp en bereiden we de start van de uitvoering voor. In 2023 wordt deze planuitwerking naar verwachting afgerond. Eind 2023 vindt naar verwachting de aanbesteding plaats en start de uitvoering van het project. De uitvoering zal in 2024 worden afgerond.

Corio Glana 

De herinrichting van de Geleenbeek in dit gebied is onderdeel van de ontwikkelingsvisie voor het Geleenbeekdal: Corio Glana. Dit overkoepelende project richt zich op het herstel van de beek en het beekdal. Maar ook op het ontwikkelen van een fraai aaneengesloten cultuurlandschap. Vanaf de bron van de Geleenbeek in Benzenrade tot in het Absbroeksbos in Geleen. Daarbinnen is volop aandacht voor recreatie, toerisme en landbouw. 

De herinrichting van de Geleenbeek in dit gebied noemen we ‘Herinrichting Geleenbeek Daniken’, ook wel ‘highlight 16 en 17', geheten.  

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen