Over voortuingesprekken, technische onderzoeken en bomen

27-07-2021 540 keer bekeken 0 reacties

Het was behoorlijk schrikken in de Parklaan half juli. Door de extreme regenval bovenstrooms steeg de Geleenbeek enorm, maar gelukkig is deze binnen de oevers gebleven.

Quote van een bewoner van de Parklaan: “Wat een enorme kracht heeft water. We begrijpen nu goed waarom de beek verbreed moet worden. Ook wel een beetje spannend voor de toekomst.”

Dialoogtafel Voorlopig Ontwerp
Op dinsdagavond 30 maart vond online de derde dialoogtafel plaats met de bewoners, ondernemers en belanghebbenden van de Parklaan en de Beukenlaan. Tijdens deze bijeenkomst is het voorlopig ontwerp voor de ‘Herinrichting van de Geleenbeek en Beukenlaan’ gepresenteerd. Dit ontwerp is tot stand gekomen met de inbreng van omwonenden.

Voortuingesprekken
In mei en juni heeft ViForis gesprekken gevoerd met de bewoners van de Parklaan. Met de bewoners van de oneven huisnummers is gesproken over de toegang tot de woning en over het toekomstige profiel van de beek in relatie tot de voortuin. Bij de bewoners van de even huisnummers gingen de gesprekken over het planten van bomen in de voortuin, om de parkachtige omgeving te benadrukken. Het park wordt op deze manier als het ware ‘verlengd’ richting binnenstad. Het waren goede, constructieve gesprekken waarbij de toekomstige veranderingen in de voortuinen goed in kaart zijn gebracht.  

Technische onderzoeken
Om de haalbaarheid van de plannen inzichtelijk te maken is een aantal onderzoeken nodig. Onderdeel daarvan is een bodem- en grondonderzoek dat in juni en juli wordt uitgevoerd door Geonius. Daarmee wordt de kwaliteit van de beekbodem van de Geleenbeek in beeld gebracht. In augustus zullen nog enkele boringen worden uitgevoerd in het beektalud.

Proefsleuven kabels en leidingen
Ook de plekken van de kabels en leidingen zijn belangrijk, zeker als de uitvoerende werkzaamheden beginnen. Voor dit doel worden in juli, augustus en mogelijk september proefsleuven gegraven in de trottoirs, daarmee wordt in kaart gebracht waar de kabels en leidingen precies liggen.

Soorten bomen
De Parklaan wordt, tijdens en na de werkzaamheden, opnieuw ‘aangekleed’ met bomen. De Parklaan vormt de verbinding tussen het monumentale stadspark en de binnenstad. Door aanplanten van bomen in groepen en als solitairen wordt het parkachtige karakter doorgetrokken. Een beperkt aantal inheemse soorten,  die qua karakter en structuur goed aansluiten bij deze opzet vormen het casco Inheems betekent streekeigen, dus bomen die van nature in een gebied voorkomen. Op enkele plekken worden ook meer exotische boomsoorten toegepast, zoals de Koekjesboom, de Japanse Magnolia en de Trompetboom. Samen met de nieuwe bomen in de voortuinen  vormen deze straks een prachtig geheel.

Steegpark
Grenzend aan dit projectgebied ligt het ‘Steegpark’, gelegen aan de Agricolastraat - de Kleine Steeg – Rijksweg Zuid. Een gebied met een aantal oude schoolgebouwen, dat vraagt om een integrale herontwikkeling. Momenteel wordt gestudeerd op een stedenbouwkundige visie hiervoor, die moet leiden tot de vaststelling van de ambitie voor dit gebied. Als het tot een afronding van deze studies komt, wordt een communicatie en inspraaktraject gestart. Omwonenden en betrokkenen worden hierover tijdig geïnformeerd.

Volgende dialoogtafel in het najaar
In het omgevingsproces is aangegeven dat we in juni een nieuwe dialoogtafel zouden organiseren, waarin wij het definitieve ontwerp presenteren. Op dit moment voeren we nog onderzoeken uit. Deze onderzoeken kunnen nog zorgen voor aanpassingen op het voorlopig ontwerp. We organiseren de vierde dialoogtafel in het najaar.

Zodra we meer informatie hebben over wat er, met het oog op de corona-ontwikkelingen mogelijk is, hoort u van ons hóe en wanneer we de dialoogtafel organiseren.

Wij wensen u een heerlijke zomer toe en spreken u graag weer in het najaar!

 

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen