Mamelis

Binnen het programma Water in Balans van Waterschap Limburg lopen verschillende verkenningen. In zo'n verkenning onderzoeken we maatregelen om het regionale watersysteem klimaatbestendig in te richten. Zo proberen we wateroverlast in de toekomst te verminderen. De provincie heeft hiervoor een norm opgesteld waar wij aan moeten voldoen.

De verkenning van Lemiers en Oud-Lemiers is daar een van de projecten. De verkenning is breed van opzet. Omdat wij alle mogelijkheden en kansen goed willen onderzoeken loopt deze enkele jaren. Uit de brede verkenning zijn enkele voorrangsmaatregelen uitgewerkt. Zo kunnen we vooruitlopend op het hele gebiedsplan alvast maatregelen nemen. De uitbreiding van buffer Mamelis is zo'n voorrangsmaatregel. 

Buffer Mamelis is gelegen bij Mamelis tussen de Mamelisserweg, de N278 en de Oude Akkerweg.

Locatie bestaande buffers rondom Mamelis.
 

Op dit moment voldoet Buffer Mamelis niet aan de normering. De norm is T25, dat wil zeggen dat een bui die qua grootte eens in de 25 jaar valt door de buffer niet goed kan worden opgevangen. Het water stroomt dan te snel door naar het gebied waar de buffer normaal langzaam op uitstroomt. Hierdoor kan de monumentale bebouwing van buurtschap Mamelis last hebben van wateroverlast. We gaan daarom de capaciteit van de buffer vergroten door er een extra buffer bij te leggen. Hierbij is veel waarde gehecht aan de landschappelijke inpassing van de buffercompartimenten en is een ontwerp met draagvlak onder de bewoners gezocht.

Realisatie

Momenteel zijn we bezig met het selecteren van een aannemer die het project gaat uitvoeren. De selectie zal de komende weken plaatsvinden waardoor we, als alles goed gaat, in september 2024 kunnen starten.

De werkzaamheden bestaan uit het realisaren van een gronddam, welke zowel aan noordoostelijke zijde als aan de zuidwestelijke zijde aansluit op hoger gelegen gronden. Vanwege de aanwezigheid van dassen nabij de buffer, wordt uit veiligheidsoogpunt gaas gebruikt in de gronddam. Zo kunnen we verzwakking als gevolg van graafactiviteiten voorkomen. Ten zuiden van de gronddam ligt een natuurlijke laagte waarvan optimaal gebruik wordt gemaakt door verdere ontgraving en profilering van het buffercompartiment.

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen