Verbindingsdocument schetst gezamenlijk traject

Irenka van den Hout 06-04-2020 360 keer bekeken 3 reacties

Hoe doe je recht aan de vele ideeën die door inwoners van Peel en Maas zijn bedacht voor het beperken van wateroverlast door hevige regenval en het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van het gebied rondom de Kwistbeek? Van het laten meanderen van de beek tot de aanleg van wandelpaden en ommetjes. Die vraag stelden de gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg zich.

In de officiële documenten -  het projectplan en het omgevingsplan - is weinig ruimte om het proces dat inwoners, ondernemers, het waterschap en de gemeente hebben doorlopen te beschrijven. Het afgelegde traject, de afwegingen, uitkomsten van onderzoeken en de gemaakte keuzes zijn daarom gebundeld in een apart verbindingsdocument. Een getekende omslag brengt de officiële documenten én het traject dat met de omgeving is afgelegd samen. Zo zetten gemeente, waterschap en inwoners met elkaar de eerste stappen op weg naar de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 van kracht wordt.

101 ideeën
“Voorheen bereidden gemeente en waterschap  redelijk los van elkaar een Omgevingsplan en een Projectplan Waterwet voor ,” vertelt Paul Sanders, wethouder van gemeente Peel en Maas. “Nu zijn we vanaf de start samen opgetrokken.” Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Ik ben blij met het enthousiasme en de inbreng van inwoners en ondernemers in Peel en Maas. Het is mooi te zien dat de betrokkenheid die ik tijdens bijeenkomsten heb ervaren en de opbrengst uit de werkgroepen een plek hebben gekregen. Ik spreek ook namens wethouder Sanders als ik zeg: Inwoners, ondernemers en dorpsraden bedankt! Bedankt voor de 101 ideeën, voor de manier waarop jullie ons scherp hebben gehouden en al jullie vragen. We zijn weer een belangrijke stap dichterbij een klimaatbestendige beek en een duurzame verbetering van de omgeving.”

3  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Ongeruste bewoner 07-04-20 om 11:54

Ik mis het natuurlijk hydro- ecologisch systeemfunctioneren oftewel duurzaamheid!!

Anouk Dewitte 09-04-20 om 10:40

Beste ongeruste bewoner,

Dank voor uw reactie.
Dat het woordje duurzaamheid in de toelichting van het plan wordt gemist, wil echter zeker niet zeggen dat er geen keuzes zijn gemaakt met het oog op duurzaamheid. Dit is juist een belangrijk onderdeel van het project Kwistbeek. We zullen nog met een uitgebreidere reactie komen hoe dit terug te vinden is in de plannen. Zo nodig, zullen we het verbindingsdocument hier ook nog op aanpassen.
Met vriendelijke groet,

Anouk Dewitte

Anouk Dewitte 24-04-20 om 13:52

Beste verontruste bewoner,

Nogmaals hartelijk dank voor uw vraag. Ook al wordt duurzaamheid in onze plannen en het verbindingsdocument niet met zo veel woorden genoemd, het vormt een belangrijk uitgangspunt van Gebied Kwistbeek. Duurzaamheid zit in de kerntaken van Waterschap Limburg verweven. Zo geeft Waterschap Limburg met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van wateroverlast door klimaatverandering, één van de belangrijkste duurzaamheidsissues. Gebied Kwistbeek is één van de gebiedsprojecten binnen dit programma. Samen met de gemeente Peel en Maas streven we naar een klimaatbestendige beek. Op https://www.waterschaplimburg.nl/overons/beleid/visie/ is meer informatie te vinden over onze visie op beekdalontwikkeling. Binnen Gebied Kwistbeek zijn verder duurzame aspecten terug te vinden in de volgende maatregelen:

- Nieuwe natuur: Langs grote delen van de beek wordt nieuwe natuur ontwikkeld. Deze nieuwe natuur zal duurzaam worden beheerd.

- Vergroting biodiversiteit: De te ontwikkelen plas-dras zones (zie par. 4.1 in het Ontwerp Projectplan Waterwet, maatregel A2) dragen net als enkele te ontwikkelen terreindelen langs de beek (zie par. 4.1 maatregel B1 inrichting Kwistbeek) bij aan de duurzame verspreiding en ontwikkeling van populaties flora en fauna. Dit betekent dat we de nieuwe natuur zo aanleggen dat planten en dieren zich er kunnen vestigen, er kunnen blijven en zich kunnen verspreiden over een groter gebied.

- Zorgvuldig ruimtegebruik: We hebben ervoor gekozen om meerdere functies in één gebied te combineren. Zo is de Baendj  (zie par. 4.1 maatregel A4) straks niet alleen een buffer, maar ook een natuur- en recreatiegebied. Ook in de middenloop combineren we de functies buffer, natuur en recreatie.

- Klimaatbestendig: Het projectgebied wordt klimaatbestendig ingericht. Dat betekent dat bij het bepalen van de afmeting van profielen en kunstwerken (zie bijlage 1.1. t/m 1.3) rekening is gehouden met toekomstige hevige buien.

- Behoud natuurlijke en cultuurhistorische waarden: Het Ontwerp Projectplan Waterwet is gemaakt naar aanleiding van een uitgebreide  inventarisatie van natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Zo wordt de Schans bewust niet bij het beeksysteem betrokken om bijzondere plantensoorten, zoals de orchidee, te behouden.

Met vriendelijke groet,

Anouk Dewitte
Omgevingsmanager Waterschap Limburg

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen